Polityka prywatności

Ponieważ przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych Klientów i Kontrahentów celem niniejszej Klauzuli informacyjnej jest przekazanie informacji, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa w tym zakresie.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fashion Poland Group sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 19, 00-372 Warszawa wpisana do rejestru pod nr KRS: 0000681751, REGON: 367505069, NIP: 525 271 40 78 

Jak się skontaktować z Administratorem?

 • kontakt korespondencyjny: ul. Foksal 19, 00-372 Warszawa
 • kontakt telefoniczny:604 140 780
 • kontakt e-mailowy: contact@chatonwarsaw.com
 • poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie: www.chatonwarsaw.com

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz na zasadach określonych w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W ramach swojej działalności Chaton Warsaw zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonywania przez Chaton Warsaw umów zawieranych przez z Klientami i Kontrahentami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Chaton Warsaw, którymi jest możliwość nawiązywania i utrzymywania relacji w ramach poprowadzonej przez Chaton Warsaw działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) m.in.: 
  • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, 
  • w celu prowadzenia działań marketingowych usług Chaton Warsaw, promujących jej działalność np. informowania o szkoleniach, o zmianach w prawie, o bieżących zagadnieniach prawnych – w tym w formie newslettera;
  • w celach kontaktowych, w tym z użytkownikami strony www., którzy kontaktują się z Kancelarią telefonicznie, mailowo lub poprzez pocztę tradycyjną oraz poprzez przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT – w celu odpowiedzi na pytanie, przesłania oferty usług Chaton Warsaw, nawiązania z Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują współpracę
 3. celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub współpracą z Chaton Warsaw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Chaton Warsaw (podatkowych, księgowych i in.), archiwizacji dokumentacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza Wasze prawa.
 • Jeżeli nie chcą Państwo, aby Chaton Warsaw przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu kontaktując się pisemnie z Administratorem.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz się z nami skontaktować się – dane kontaktowe jak wyżej.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, świadczenia pomocy prawnej oraz po zakończeniu umowy – odpowiednio:

 • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem danych realizowanych przez Chaton Warsaw, 
 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, 
 • do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
 • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej w celach kontaktowych przetwarzane będą nie dłużej niż przez 3 miesiące od momentu udzielenia odpowiedzi

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych na podstawie umów powierzenia w szczególności osoby związane z Chaton Warsaw umowami o współpracy (prawnicy pracujący na rzecz Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej) oraz zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, biuro księgowe) lub odbiorcy danych, którym dane są przekazywane na podstawie przepisów prawa.

Chaton Warsaw powierzając przetwarzanie Państwa danych innym podmiotom zawiera umowy powierzenia, które gwarantują poufność oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami ochrony danych obowiązującymi w Chaton Warsaw. 

Chaton Warsaw stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dbając by dane osobowe były bezpieczne i chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. 

W razie pytań prosimy o kontakt z nami.